Kommunikasjon og språk

Barnehagen skal fremme kommunkkasjon og språk! Kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle sider ved barnets utvikling. Gjennom dialog og samspill skal barna støttes i å kommunisere, medvirke, lytte, forstå og skape mening.

Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen og alle barn skal få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling i følge rammeplan for barnehagen. 

Målet er at barna blir opptatt av språket gjennom lek og aktiviteter.Vår identitet formes og vises for andre gjennom kommunikasjon og hvordan vi bruker språket vårt. Barnet får et bilde av seg selv gjennom hvordan det blir møtt og de prøver ut sine egne forestillinger og tanker gjennom dialog med omverdenen. 

 

Personalet:

 • kartlegger språkmiljøet jevnlig og fastsetter halvårlige fokusområder i henhold til det
 • har eget språkråd i barnehagen som har et ekstra ansvar for språkfokuset
 • har eget språkkontakt og deltar i språknettverk i kommunen 

Gjennomløpende innhold:

 • lytte til lyder og rytme i språket og blir fortrolige med symboler som tallsiffer og bokstaver
 • begrepsavklaring
 • dagtavle, garderobetavle og konkreter i samlingsstund
 • tegn til tale 
 • sanger, regler, dikt, eventyr og historer, lydbøker og filmer  med god progresjon
 • bokstavder og ordbilder synlig i det fysiske miljøet
 • nære og kjære bilder hos de yngste
 • særlig språkstøtte til barn med andre morsmål
 • skrive navn på tegninger

 

 

TRAS:

Barnehagen bruker på lik linje med de fleste andre lierbarnehagehagene TRAS (tidlig stimulering av språket) dersom vi skal kartlegge språkutviklingen til barna.

TRAS er et verktøy som bygger på stimuleringen av språket i tråd med utviklingen. En del av dette er å kartlegge hvor hvert enkelt barn befinner seg i utviklingen og hvilke behov de eventuelt har.