Lek og lekemijø

Det er kanskje mulig å lære uten å leke, men det er ikke mulig å leke uten å lære!

Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi, som en del av barnas egen kultur, skal anerkjennes. Alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek  alene og sammen med andre.

Leken er indremotivert og lystbetont hos barna og de trenger tid og rom for at leken skal få utvikle seg. Lekeferdigheter må øves opp. For noen kommer det "av seg selv" mens andre må ha litt hjelp til å komme i gang og holde fokus. 

  • Noen barn uforsker, eksperimenterer, kommuniser og henvender seg til personalet
  • Noen barn oppsøker sjeldnere situasjoner og kommuniserer i mindre grad sine intresser - her må de ansatte være proaktive

Vi kan ikke planlegge at det skal skje god lek, men vi kan planlegge for å lage gode rammer for leken gjennom å:

  • prioritere god tid til leken
  • legge til rette for smågrupper med fri eller tilrettelagt lekeaktivitet
  • benytte rommene vi har på en god måte og iscenesette dem for lek
  • presentere inspirasjon til lek med bøker, filmer, opplevelser, materiale genrelt og tilrettelagte lekekufferter
  • kjøpe inn, strukturere og presentere lekemateriell på en oversiktelig og god måte 
  • sørge for progresjon og variasjon i lekematerialet
  • tilrettelegge og følge opp med gode rydderutiner

 

Et godt lekemiljø kan bidra til barnas trivsel, til livsmestring og til inkludering av alle barn i leken. I et miljø der barna får utfolde seg, være kreative og lære nye ting opplever barna progresjon i sin utvikling.

 

Film: lek