Inkluderende barnehagemiljø

Barnehagen er gjennom barnehageloven forpliktet til å sørge for at alle barn får en trygg og god barnehagehverdag. Å bidra til at alle barn som går i barnehage, får en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek, er fundamentalt. 

Som en del av dette arbeidet søkte vi Borgestad barnehage om deltakelse i et nasjonalt prosekt i regi Utdanningsdirektoretet som heter "Inkluderende barnehage- og skolemiljø". Vi ble deretter som 1 av 4 barnehager og 2 skoler i Lier valgt til å være med. Prosjektet går over 2 år og ledes lokalt av administrasjonen i Lier kommune. Arbeidet med Inkluderende barnehage- og skolemiljø bygger på en praksistrekant hvor vi skal jobbe i alle feltene, men mest av alt der flaten er størst - altså i forhold til å fremme trygge og gode miljø. 

Grunnleggende og fremmende:

Å møte individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse og sikre at barna får ta del i og medvirke i fellesskapet, er viktige verdier som skal gjenspeiles i barnehagen og som er den del av den grunnleggende jobben vi gjør i barnehagen. I hverdagen jobber vi hele tiden med tryghet og gode relasjoner for å skape trygghet, glede og trivsel i barnehagen. 

Hvordan det jobbes konkret med det forebyggende er litt varierende fra gruppe til gruppe, basert på alder og modning. Her henvises det til planene for den enkelte gruppe. Under vises noen filmer fra Universitetet i Stavanger som på generelt grunnlag sier mye om dette. 

 Film: trygghet for de yngste

 Film: de gode relasjonene

 Film: venner

 

Forebyggende:

Når vi jobber forebyggende handler det om å forebygge mobbing og krenkelser som en del av vårt læringsmiljø. I det forebyggende arbeidet så vel som det fremmende handler mye om at vi voksne må være påkoblede og aktiv i arbeidet med barna for å følge med på hvordan alle barna har det i barnehagen. 

Alle ansatte plikter å følge med og den nye loven krever at alle som jobber i barnehagen griper inn hvis de vet om eller tror at noen blir mobbet, plaget eller på andre måter ikke har det bra:

  • snakke med barna
  • ansatte ser noe eller fanger opp noe i samtaler med andre barn
  • foreldre som melder fra at det har skjedd noe i barnehagen
  • barn forteller om noe som har skjedd
  • endringer i atferd hos barn eller i barnehagegruppa 

Film: mobbing i barnehagen

 

Håndtere:

Til sist er det øverste del av praksistrekanten - håndtere mobbing og krenkelser dersom det skjer. Her ble barnehageloven endret 1/1-21. 

Barnehagen har nulltoleranse mot mobbing og alle som jobber i barnehagen skal gripe inn med en gang hvis de ser uønsket atferd (sitat Udir). 

Hvis barnehagen får vite at et barn ikke har det bra i barnehagen, må de lage en skriftlig plan for å sikre at barnet får en trygg barnehagehverdag (aktivitetsplikt). I planen skal det stå:

  • hvilke problemer som skal løses
  • hva barnehagen har planlagt
  • når tiltakene skal gjennomføres
  • hvem som skal gjennomføre tiltakene
  • når tiltakene skal evalueres