Vår visjon er - "Vi går for gull!"

Visjonen er laget utfra logoen vår, med larven under regnbuen. Les hele historien her...

 

 En visjon kan defineres som et bilde av en fremtidig, ønsket tilstand. En visjon er altså en slags fremtidsdrøm.  En drøm å strekke seg etter…

Personalet har med seg visjonen inn i hverdagen med barna. Vi tar utgangspunkt i logoen vår, med larven under regnbuen.  Vi jobber mot gullkisten i enden av regnbuen. Hver enkelt ”larve” utvikles til unike vakre fargerike sommerfugler klar for å reise ut i den store verden.

Hver enkelt finner sin gullkiste. En gullkiste med barnets egne evner og forutsetninger.

 Vår viktigste oppgave i barnehagen er å finne nøklene til kista og hjelpe barnet å låse opp de ulike rommene, slik at det kan få tatt alle sine evner i bruk. Vår oppgave er ikke å fylle kista, men å åpne den og være åpen for det vi måtte finne der.

Med mottoet: Borgestad barnehage ett godt sted å være, lære leke og leve har vi som mål at enkeltbarnet, foreldre og personalet skal gjenkjenne dette hver dag.

For å oppnå dette må det være et godt  samspill mellom oss . Et samspill preget av gjensidig forståelse, åpenhet og anerkjennelse. Det vil skape gjensidig tillitt og respekt. 

 

Jf. barnehagelovens § 3 står skal barn i barnehage har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barns synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modning.”

FNs barnekonvensjon vektlegger at barnet har rett til å si sin mening i alt som vedrørende det, og barns meninger skal tillegges vekt. Hvor omfattende medvirkningen vil være og hvordan retten til medvirkning praktiseres, vil være avhengig av barns alder og funksjonsnivå.

I vår barnehage skal barnet oppleve medvirkning ved måten personalet er på. Personalet ser og møter hvert barn som et selvstendig individ, som har sin måte å uttrykke seg på. Personalet er lyttende! De lytter, tolker og samtaler med barnet. Det er ikke alltid barnets ønske kan oppfylles men det er viktig at personalet er anerkjennende overfor barnet.

PEDAGOG 1, -PEDAGOG 2 OG PEDAGOG 3

Personalet er 1.pedagog, - andre barn er 2. pedagog og læringsmiljøet er 3. pedagog. Derfor vil det i tillegg til tilgjengelig pedagogisk materiell bli viktig å vektlegge samarbeid barna imellom. Oppfordre og lære barna å søke råd og hjelp av hverandre. Dette sees som viktig sosial kompetanse. Vi har som mål å skape nysgjerrighet og kreativitet hos barna, og da vil prosesser bli viktigere enn produkter.

Våre rom skal fremme læring, pirre nysgjerrighet og gi skaperglede. Alle kroker skal ha materialer som lokker ungene til gode møter med venner. Rommene skal kjennes gode å være i. Materialer og lekene barna trenger, skal være oversiktlig plassert og tilgjengelige. For å holde god nok orden og system innarbeides gode ryddevaner.