Kommunikasjon og språk

Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen og alle barn skal få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling i følge rammeplan for barnehagen. Målet vårt er at barna blir opptatt av språket gjennom lek og aktiviteter.

Vår identitet formes og vises for andre gjennom kommunikasjon og hvordan vi bruker språket vårt. Barnet får et bilde av seg selv gjennom hvordan det blir møtt og de prøver ut sine egne forestillinger og tanker gjennom dialog med omverdenen. 

Gjennom arbeidet får barnet et positivt forhold til tekst og bilde som kilde til estetisk opplevelse, kunnskaper, og inspirasjon til fabulering og nyskaping. De får lytte til lyder og rytme i språket og blir fortrolige med symboler som bokstaver og tallsiffer. 

 

Innhold:

 • barn og voksne lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling 
 • språket brukes til å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer, løse konflikter og å skape positive relasjoner i lek og annet samvær
 • vi lytter til lyder og rytme i språket og blir fortrolige med symboler som tallsiffer og bokstaver
 • vi ser ordbilder daglig i det fysiske miljøet (på stolen, oversiktskart hvem sitter ved bordet, garderobeplassen, o.a.)
 • dagtavle, garderobetavle og understøtter med konkreter i samlingsstund
 • tegn til tale som understøtting i kommunikasjon ved behov
 • barna blir godt  kjent med ulike sanger, regler, dikt og historer
 • tilrettelegger fysisk læringsmiljø ned språkimpulser 
 • nære og kjære bilder hos de yngste

 

Personalet:

 • er bevisst sin forbildefunksjon, hvordan en lytter, gir konstruktiv respons og bruker kroppsspråk, talespråk i hverdagen
 • fremme tillit mellom barn, og mellom barn - voksne, slik at barn føler glede ved å kommunisere og er trygge nok til å benytte ulike språk- og tekstformer i hverdagen
 • la barn møte symboler som bokstaver og siffer i daglige sammenhenger og jobbe aktivt med utvidelse av begrepsforståelsen
 • støtte barns initiativ når det gjelder å telle, sortere, lese, lekeskrive eller å diktere tekst
 • skape et miljø hvor barn og voksne daglig opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale, og være seg bevisst hvilke etiske, estetiske og kulturelle verdier som formidles
 • introdusere barna for ulike muntlige formidlingsmetoder som eventyr, fortellinger, poesi, dikt, rim, regler og sanger.

TRAS:

Barnehagen bruker på lik linje med de fleste andre lierbarnehagehagene TRAS (tidlig stimulering av språket) dersom vi skal kartlegge språkutviklingen til barna. TRAS er et verktøy som bygger på stimuleringen av språket i tråd med utviklingen. En del av dette er å kartlegge hvor hvert enkelt barn befinner seg i utviklingen og hvilke behov de eventuelt har. Vi har som mål å referere og drøfte resultat av kartleggingen på foreldresamtalene.

  

Språkkonakt:

Språknettverk:Barnehagen deltar i språknettverk i kommunen og har valgt en språkkontakt som deltar aktivt her. Språkkontakten skal også jobbe aktivit med utvikling av språkmiljøet i barnehagen