Lek, læring og livsmestring

Lierbarnehagen - fundamentet for livet og springbrettet for verden

Hovedmålet er at Lierbarnehagen gir barn alene og sammen med andre gode forutsetninger for lek, læring og livsmestring. Ut fra det har Lierbarnehagen utarbeidet en kvalitetsplan som er et styringsdokument for alle som jobber i lierbarnehagen. Planen har to utviklingsområder:

 • Lek & læring
 • Livsmestring & helse 

 

For barna betyr dette:

 • at de opplever undring, humor og glede
 • at de har gode relasjoner til andre barn og til de voksne
 • at de mestrer å være i en aktivtet over tid
 • at de utvikler gode sosiale ferdigheter
 • at de opplever fellesskap, tilhørighet og reell medvirkning
 • at de lærer å være fantasifull, kreativ og nysgjerrig

 

Kjennetegn på god praksis:

 • Barnehagen har varierte leke- og læringsmiljøer
 • Barnehagen gir tid og rom for lek og læring
 • Barnehagen har et godt språkmiljø
 • Personalet er tilstede og lekende deltakere
 • Personalet ler og gleder seg sammen med barna
 • Det er progresjon i aktivitetene