Standard for språkarbeid i Lierbarnehagen

Rammeplan for barnehagen sier at alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle barn skal få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling.

I 2019 utarbeidet Lier kommune en standard for språkarbeid i barnehagen. Hensikten med denne standarden er å bidra til en god språkutvikling for alle barn. Standarden krver at barnehagene skal vre bevisst på det faktum at kommunikasjon og språkferdigheter påvirker og påvirkes av alle sider ved barnets utvikling. 

 

Via refleksjoner og diskusjoner dannes grunnlag for pedagogsik utvikingsarbeid vedrørende språk. Kartlegging av språkmiljøet gjennomføres jevnlig - minimum hvert 3. år. Resultat og konkrte tiltak skal deretter nedfelles i barnehagens planverk. 

 

Planen kan du lese her