REGJERINGENS FORESLAG GA ØKNING I OPPHOLDSBETALING FRA 1.1.17

I desember ble det fattet vedtak i Stortinget om økt oppholdsbetaling i barnehagene, kr 2730.